Súťažné podmienky

Prečítajte si súťažné podmienky k nami usporiadaným súťažiam

1. Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom tejto súťaže je spoločnosť Digital DNA, s.r.o., B. Němcovej 10 Trnava, IČO 53152883, DIČ 2121282977, IČ DPH SK2121282977 , obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35121/T (ďalej len „Usporiadateľ“).

2. Podmienky účasti

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže, prípadne aj mladšia osoba, avšak iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek súčasný alebo nový fanúšik Facebook stránky spoločnosti s názvom Kúpdarček alebo Instagramu spoločnosti s názvom kupdarcek na odkaze kupdarcek.sk starší ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony (prípadne mladšia osoba so súhlasom svojho zákonného zástupcu), ktorý súhlasí s podmienkami súťaže. Podmienkou výhry je správne odpovedanie na súťažnú otázku. Účasťou v súťaži každý súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami danej súťaže a zároveň sa zaväzuje dodržiavať ich.

3. Trvanie súťaže

Súťaž o ceny je časovo limitovaná a prebieha len v dátume uvedenom v súťažnom príspevku. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

4. Výherná cena

Usporiadateľ súťaže sa zaväzuje do 30 dní odovzdať výhercovi cenu uvedenú v súťažnom príspevku na sociálnych sieťach spoločnosti. Výherca bude vyžrebovaný cez softvér, ktorý vygeneruje náhodného výhercu zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné.

5. Osobné údaje

Účasťou v súťaži dáva každý súťažiaci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži. Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré boli sprístupnené taktiež na webstránke https://kupdarcek.sk/ochrana-osobnych-udajov/

6. Žrebovanie, vyhlásenie výhercov, informovanie výhercov a prevzatie výhry

Žrebovanie súťaže sa uskutoční v dni uvedenom v súťažnom príspevku a bude prebiehať pod dohľadom 2 osôb určených Usporiadateľom. Žrebovanie je uskutočnené softvérom, ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá výhercu z databázy všetkých súťažiacich.

Výhercovi bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne usporiadateľ s výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom správy na Facebooku. Výherca bude o výhre informovaný písomne do správy na Facebooku. Výhercovia budú zverejnený aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook na Facebookovej stránke Usporiadateľa v rozsahu krstné meno výhercu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien.

Ak výherca do siedmych dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhra prepadá v prospech internetového obchodu.

6. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://www.kupdarcek.sk.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmena výhry je možná iba v prípade, že nebude daný produkt dostupný v prijateľnom časovom horizonte. V tomto prípade je povinný usporiadateľ zabezpečiť náhradný produkt  minimálne v hodnote pôvodného produktu. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na internetovej stránke https://www.facebook.com/kupdarcek. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito podmienkami súťaže. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 31. júla .2021.